Har din virksomhed en renteswap?

Hvis din virksomhed har indgået en renteswap med en bank, skal du være opmærksom på, at du fremover selv skal opgøre værdien af renteswappen, når virksomhedens årsregnskab udarbejdes. Andelsboligforeninger forventes dog at kunne fortsætte den hidtidige praksis og blot henholde sig til den indfrielsesværdi, som banken oplyser.

En renteswap skal opgøres til dagsværdi i virksomhedens årsregnskab. Det er et krav i årsregnskabsloven og gælder for selskaber og andre virksomheder i regnskabsklasse B. De senere år er renteniveauet faldet til et meget lavt niveau, hvilket betyder, at en renteswapaftale, som en virksomhed har indgået med banken for år tilbage, nu har en negativ værdi. Det er altså en forpligtelse, som skal indregnes i virksomhedens balance. Renteswappens negative værdi er typisk blevet mere og mere væsentlig i takt med det faldende renteniveau.

Tjek også

Ny opgørelse af dagsværdien gælder for selskaber

Hidtil er kravet om opgørelse af dagsværdi i praksis blevet fortolket sådan, at en renteswap er opgjort til den værdi, som virksomheden skal betale for at afvikle den. Denne værdi får virksomheden direkte oplyst af banken. Fremover kan virksomheden ikke ukritisk anvende bankens oplysninger som udtryk for renteswappens dagsværdi. Når virksomheden skal opgøre værdien af renteswappen, skal der tages hensyn til en række faktorer, som en uafhængig tredjemand vil lægge vægt på, hvis denne i en almindelig handel skal overtage renteswappen fra banken. Den vigtigste faktor er virksomhedens egen kreditrisiko. Hvis virksomhedens økonomiske situation er dårlig, er der større risiko for, at virksomheden ikke kan indfri renteswappen eller betale de løbende renter. Dermed falder dagsværdien af renteswappen set fra bankens synspunkt, og især hvis banken ikke har tilstrækkelig sikkerhed for sit tilgodehavende. Set fra virksomhedens synspunkt er det omvendt. Her kan konsekvensen være, at renteswappen (gældsforpligtelsen) skal værdiansættes til en lavere værdi, end hvad swappen kan indfries til i henhold til aftalen med banken. Dermed reduceres virksomhedens gæld, og dette har en positiv afledt effekt på virksomhedens egenkapital. Det kan lyde besnærende, at en virksomhed med økonomiske problemer på denne måde får reduceret en gældsforpligtelse i regnskabet. Problemet er, at det er vanskeligt at opgøre dagsværdien af en renteswap. Der er ingen anerkendte og bredt accepterede modeller, som den enkelte virksomhed kan anvende, så det kan være nødvendigt at få hjælp fra en ekspert i værdiansættelse, og det koster penge. Under alle omstændigheder skal en virksomhed kunne fremlægge gennemskuelig dokumentation for værdiansættelsen, uanset om virksomheden selv foretager værdiansættelsen eller får hjælp fra en ekspert. Den nye fortolkning vil også kræve yderligere arbejde, når din virksomheds årsregnskab skal opstilles, og hvis din revisor skal afgive en erklæring på årsregnskabet.

Andelsboligforeninger kan formentlig opgøre værdien som hidtil

Andelsboligforeninger og andre virksomheder i regnskabsklasse A kan formentlig fortsætte den hidtidige praksis ved værdiansættelsen af en renteswap og blot henholde sig til den indfrielsesværdi, som banken oplyser. Erhvervsstyrelsen har nemlig oplyst, at styrelsen vil gå i dialog med relevante interessenter om at videreføre den eksisterende praksis for andelsboligforeninger. Det er vores vurdering, at den hidtidige praksis også kan anvendes af andre virksomheder omfattet af regnskabsklasse A.

Om renteswap

En renteswap er en aftale mellem en virksomhed og en bank, der går ud på, at virksomheden opnår en fast rente på et ellers variabelt forrentet bank- eller realkreditlån. Når virksomheden på denne måde låser renten fast, får virksomheden ikke fordel af et generelt lavere renteniveau. Dermed bliver dagsværdien af renteswappen negativ, og den negative dagsværdi skal indregnes i virksomhedens årsregnskab som en forpligtelse.