Husk at indberette dit fradrag i det rette indkomstår

Fradrag skal indgå i det indkomstår, hvor fradraget hører til. Hvis du tidsmæssigt har angivet et fradrag forkert, har du som hovedregel tre år til at ændre selvangivelsen. Hvis du ikke ændrer dette, kan du risikere at miste fradraget.

Du skal være opmærksom på, at et fradrag skal indgå i det indkomstår, som fradraget hører til. Hvis du eksempelvis har et fradrag, som du har glemt at selvangive i 2021, hvor fradraget hører til, men kommer i tanker om det til næste indkomstår, skal det glemte fradrag selvangives i indkomståret for 2021. Du har som udgangspunkt en frist på tre år for, hvor lang tid du kan vente med at ændre selvangivelsen af et fradrag, som er angivet forkert tidsmæssigt. Hvis du ikke ændrer et fradrag, som tidsmæssigt er selvangivet forkert, risikerer du at miste hele fradraget. Du kan ændre fradraget ved at anmode om ordinær genoptagelse.

Tjek også

Anmodning om ordinær genoptagelse

Ønsker du at ændre en tidligere indsendt selvangivelse, skal dette ske senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Hvis du ikke har sendt din anmodning rettidigt, er skatteforvaltningen ikke forpligtet til at behandle din sag. Sender du anmodningen digitalt, er fristen senest 1. maj kl. 23.59. En anmodning om genoptagelse vedrørende indkomståret 2018 skal således senest indgives den 1. maj 2022.

Du kan også vælge at anmode om genoptagelse mundtligt. Du skal dog være opmærksom på, at din anmodning skal suppleres med et skriftligt grundlag, der har til formål at sandsynliggøre, at din skatteansættelse er forkert. Din anmodning skal være tilstrækkeligt konkretiseret, da du ellers kan risikere, at anmodningen afvises.

Når du anmoder om genoptagelse, skal du udover selve anmodningen også vedlægge selvangivelsen og de nye korrigerede indberetninger.