Billigere elektricitet i sommerhuset

Fra 1. februar 2019 bliver det billigere at opvarme sommerhuse med el. Det er en grøn omstilling, der kommer til at kunne ses på bundlinjen hos cirka 50.000 sommerhusejere. Ejerne skal selv ansøge om prisnedsættelsen for at blive omfattet af ordningen.

Synes du også, at din elregning i sommerhuset løber af sporet i de kolde vintre? Du er ikke den eneste. Elafgiften i danske sommerhuse udgør i dag cirka 90 øre per kWh og er dermed blandt de højeste i EU. Dette bliver nu ændret ved at ligestille el-opvarmede sommerhuse med el-opvarmede helårsboliger. Formålet er at give sommerhusejere incitament til at benytte grøn strøm i stedet for brændeovne. Det betyder, at sommerhusejere kan se frem til nedsat elafgift på cirka 25 øre per kWh af det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt. Besparelsen afhænger derfor af husets størrelse og elforbrug.

Loven blev vedtaget den 29. januar 2019 og træder allerede i kraft 1. februar 2019. Nedsættelsen af elafgiften kan ske fra 1. maj 2019.

Kræver tre steps

Sommerhuse bliver nu omfattet af elafgiftsloven § 6, der i dag kun gælder for helårsboliger. Sommerhusejere skal derfor for at opnå en reduceret elafgift fremover sørge for følgende:

  • Undersøge om sommerhuset er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som el-opvarmet ferielejlighed til eget brug, sommerhus eller helårsbolig. Det kan du gøre på BBR.dk eller OIS.dk. Her kan du også finde vejledninger til, hvordan du retter oplysningerne.

  • Når registreringen er på plads, kan du ansøge din el-handelsvirksomhed om at få reduceret elafgiften. Ansøgning sker typisk via en blanket udstedt af el-handelsvirksomheden.

  • Husk at tjekke på strømafregningerne efter maj, om der står en linje med reducering af elafgift på afregninger der overstiger 4.000 kWh. Dette beløb udgør din besparelse.

Kontant betaling må maksimalt være 8.000 kroner

Folketinget har vedtaget at stramme garnet i forbindelse med kontant betaling.

Fra 1. januar 2019 er grænsen for, hvornår betaling skal ske elektronisk, sænket til 8.000 kroner inklusive moms. Tidligere lå grænsen på 10.000 kroner. Flere betalinger, som vedrører samme leverance eller ydelse, anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger samtidig anses som en samlet leverance, når de sker inden for samme kalenderår.

Virksomheder For virksomhederne gælder kravet om elektronisk betaling over 8.000 kroner både ved køb af varer og ydelser. Hvis en erhvervsdrivende eksempelvis køber en varebil for 30.000 kroner, som betales med kontanter, er sanktionerne følgende:

  • Køberen hæfter for momsen, hvis sælgeren ikke indbetaler. Du kan altså komme til at hænge på momsregningen, hvis leverandøren går konkurs og SKAT opdager, at der ikke er betalt moms af salget
  • Der er ikke fradrag for udgifter til det kontante køb. Varebilen kan altså ikke afskrives i skatteregnskabet

Privatpersoner
For privatpersoner gælder kravet om digital betaling som udgangspunkt kun køb af ydelser. Dog gælder kravet også køb af varer i tilknytning til en ydelse. Det kan eksempelvis være udgifter til reservedele til en bil, når du sender bilen til reparation hos en automekaniker. Stadig er det kun et problem, hvis det kontante beløb inklusive moms overstiger 8.000 kroner. Hvis der er tale om et rent varekøb, må du som privat gerne betale kontant uanset beløbets størrelse. Det er eksempelvis ikke noget problem, at du går ind i en elektronikforretning og køber en fladskærm for 15.000 kroner og betaler kontant.

Hvis du betaler en tømrer 9.000 kroner kontant for at udskifte et vindue i dit hus, risikerer du at hæfte for håndværkerens betaling af AM-bidrag, skat og moms af den leverede ydelse. Hvis skatteforvaltningen påpeger, at håndværkeren ikke har betalt moms og skat af pengene, kan forvaltningen kræve hele beløbet af dig, hvis tømreren ikke kan betale.

En lempelse for private borgere er dog kommet i 2019. Som privatperson er du nemlig fri for hæftelse, hvis du kan fremvise en behørig faktura som klart identificerer leverandøren, selvom du har betalt regningen kontant.

Indberet digitalt til skatteforvaltningen
Både privatpersoner og virksomheder kan undgå konsekvenserne af kontant betaling ved at indberette købet til skatteforvaltningen via TastSelv. Her skal du give oplysninger om fakturaen, så forvaltningen entydigt kan identificere, hvem leverandøren er. Indberetning af købet til forvaltningen skal ske senest ved udløbet af fristen for indsendelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori købet er foretaget. Privatpersoner skal indberette et køb af en ydelse senest 14 dage fra betalingen, dog senest en måned efter at regningen blev modtaget.