Fordele og ulemper ved frivillig indbetaling af acontoskat for 2018

Hvis du vil undgå restskattetillæg, bør du overveje at foretage frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. november 2018. Men der kan også være andre gode grunde til frivilligt at indbetale acontoskat.

Forventer du, at din selskabsskat for indkomståret 2018 bliver større end acontoskattebetalingen, bør du overveje at indbetale ekstra frivillig acontoskat for at undgå restskattetillægget, som sidste år udgjorde 3,1 procent. 20. november er sidste frist, hvis du vil udgå tillægget. Hvis du foretager frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. november 2018, skal du måske betale et minimalt procenttillæg. Procenttillæggets størrelse bliver først offentliggjort omkring den 15. december 2018. Tillægget for indkomståret 2017 var 0,0 procent, og det er forventningen, at det samme vil være tilfældet for 2018.

Muligt at vente med indbetalingen til 2019
Som noget nyt har du mulighed for at vente med at betale frivillig acontoskat til den 1. februar 2019. Ved at betale acontoskat senest denne dato, undgår du stadig det store procenttillæg (3,1 % i 2017-niveau), men skal dog betale et procenttillæg, som for indkomståret 2017 var 0,6 procent. Forventningen er, at denne sats forbliver den samme for indkomståret 2018.

Kan det betale sig?
Hvorvidt det kan betale sig at betale frivillig acontoskat afhænger af dit selskabs finansielle situation. Hvis dit selskab skal låne penge i banken for at betale skatten, kan det typisk ikke betale sig, da du næppe kan finde en bank, som vil udlåne penge til under fire procent i rente. Når du sammenligner bankrenten med rentetillægget, skal du huske, at bankrenten kan trækkes fra i skat i modsætning til det rentetillæg, du skal betale til SKAT. Rentetillægget på 3,1 % svarer således til en bankrente på cirka fire procent. Omvendt, hvis dit selskab har overskydende likviditet, som ikke skal bruges før 20. november 2019. Her vil det ofte være en fordel at betale restskatten.

Undgå negative renter
Det kan især være en fordel at indbetale frivillig skat, hvis din bank kræver negative renter af selskabets indestående. Hvis dit selskab eksempelvis har overskydende likviditet på 1 millioner kroner, og banken kræver negative renter på 0,5 procent, kan du spare 5.000 kroner ved at indbetale beløbet til SKAT, som endnu ikke kræver negative renter.

Husk indberetningen
Du foretager indbetaling af frivillig acontoskat via TastSelv. Det er vigtigt, at du indberetter beløbet til SKAT, før du foretager selve indbetalingen. Hvis du ikke indberetter beløbet først, tilbagebetaler systemet den frivillige indbetaling, og så kan det være for sent at indrette igen, hvis du har passeret den 20. november. Når du er inde på skattekontoen, bør du tjekke den for gæld. Hvis der står tidligere gæld i systemet, må du regne med, at den frivillige indbetaling forlods går til at betale denne gæld.

Skat ved køb og salg af Bitcoins

Hvis du som person anskaffer Bitcoins med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg, skal du være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser. Skatterådet har fastslået, at gevinster ved salg af Bitcoins skal beskattes. Til gengæld har du fradrag for et realiseret tab.

Bitcoins er en såkaldt kryptovaluta. Du kan købe Bitcoins og andre kryptovalutaer på forskellige børser, og ligesom aktier kan kursen på en kryptovaluta have store udsving. Det er derfor muligt at spekulere i kursen og købe og sælge Bitcoins med det formål at tjene på handlerne. Der er dog også stor risiko for tab.

Skatterådet har i flere bindende svar slået fast, at en realiseret gevinst ved salg af Bitco-ins er skattepligtig. Hvis der ved salget realiseres et tab, er der til gengæld skattemæssigt fradrag for tabet. Skattepligten og det skattemæssige fradrag forudsætter dog, at de solg-te Bitcoins blev anskaffet med spekulationshensigt, det vil sige med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg. Det kan i praksis være vanskeligt at vurdere, om der forelå spekulationshensigt ved anskaffelsen, også fordi spekulationshensigten ikke nødvendig-vis behøver at være hovedårsagen til anskaffelsen. Det er tilstrækkeligt, at spekulations-hensigten ikke var uvæsentlig ved erhvervelsen.

Bestikkelse kan overordnet defineres, som når en person uberettiget modtager en gave eller anden fordel. Det har ingen betydning, hvornår gaven er givet i forhold til, om ens virksomhed opnår en kontrakt eller lignende. Bemærk, at gaven skal være givet uberettiget, hvorfor det altså er muligt at give passende lejlighedsgaver eksempelvis ved receptioner og i forbindelse med jul. Vær desuden opmærksom på, at nogle personer, specielt offentligt ansatte eller offentligt udpegede personer, ikke må modtage gaver, ej heller selvom værdien af gaven synes ubetydelig.

I praksis lægges der derfor også vægt på nogle mere objektive omstændigheder, der kan indikere hel eller delvis spekulationshensigt. Eksempelvis ses der på sandsynligheden for fortjeneste og på, hvor lang tid der er gået fra køb til salg. Desuden ses der på, om Bitcoins har en praktisk anvendelsesmulighed eller måske en samlerværdi.

Tab og gevinst
Gevinst ved salg af Bitcoins er personlig indkomst og beskattes således med en margi-nalskat på cirka 51,5 procent. Tab kan derimod kun fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag, der kun har en fradragsværdi på 26 procent i 2018. Der er således højere skatte-værdi på en gevinst end på et tilsvarende tab.

Skatterådets bindende svar gælder her for Bitcoins, men det er nærliggende at mene, at Skatterådet vil anlægge samme holdning til andre kryptovalutaer.