Skat ved køb og salg af Bitcoins

Hvis du som person anskaffer Bitcoins med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg, skal du være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser. Skatterådet har fastslået, at gevinster ved salg af Bitcoins skal beskattes. Til gengæld har du fradrag for et realiseret tab.

Bitcoins er en såkaldt kryptovaluta. Du kan købe Bitcoins og andre kryptovalutaer på forskellige børser, og ligesom aktier kan kursen på en kryptovaluta have store udsving. Det er derfor muligt at spekulere i kursen og købe og sælge Bitcoins med det formål at tjene på handlerne. Der er dog også stor risiko for tab.

Skatterådet har i flere bindende svar slået fast, at en realiseret gevinst ved salg af Bitco-ins er skattepligtig. Hvis der ved salget realiseres et tab, er der til gengæld skattemæssigt fradrag for tabet. Skattepligten og det skattemæssige fradrag forudsætter dog, at de solg-te Bitcoins blev anskaffet med spekulationshensigt, det vil sige med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg. Det kan i praksis være vanskeligt at vurdere, om der forelå spekulationshensigt ved anskaffelsen, også fordi spekulationshensigten ikke nødvendig-vis behøver at være hovedårsagen til anskaffelsen. Det er tilstrækkeligt, at spekulations-hensigten ikke var uvæsentlig ved erhvervelsen.

Bestikkelse kan overordnet defineres, som når en person uberettiget modtager en gave eller anden fordel. Det har ingen betydning, hvornår gaven er givet i forhold til, om ens virksomhed opnår en kontrakt eller lignende. Bemærk, at gaven skal være givet uberettiget, hvorfor det altså er muligt at give passende lejlighedsgaver eksempelvis ved receptioner og i forbindelse med jul. Vær desuden opmærksom på, at nogle personer, specielt offentligt ansatte eller offentligt udpegede personer, ikke må modtage gaver, ej heller selvom værdien af gaven synes ubetydelig.

I praksis lægges der derfor også vægt på nogle mere objektive omstændigheder, der kan indikere hel eller delvis spekulationshensigt. Eksempelvis ses der på sandsynligheden for fortjeneste og på, hvor lang tid der er gået fra køb til salg. Desuden ses der på, om Bitcoins har en praktisk anvendelsesmulighed eller måske en samlerværdi.

Tab og gevinst
Gevinst ved salg af Bitcoins er personlig indkomst og beskattes således med en margi-nalskat på cirka 51,5 procent. Tab kan derimod kun fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag, der kun har en fradragsværdi på 26 procent i 2018. Der er således højere skatte-værdi på en gevinst end på et tilsvarende tab.

Skatterådets bindende svar gælder her for Bitcoins, men det er nærliggende at mene, at Skatterådet vil anlægge samme holdning til andre kryptovalutaer.