Ny mulighed for at indregne leasingkontrakter

Hvis din virksomhed har væsentlige leasingkontrakter, bør du overveje, om årsregnskabslovens nye mulighed for at indregne flere leasingkontrakter er interessant. Valg af metode kan i nogle tilfælde have væsentlig indvirkning på regnskabet og dermed virksomhedens økonomiske nøgletal. Her får du et overblik over de forskellige muligheder.

Virksomheder i regnskabsklasse A og B kan fremover vælge mellem tre forskellige måder at behandle leasingkontrakter på i årsregnskabet. Metoderne gælder for kontrakter, uanset om disse benævnes leasing eller leje. Reglerne gælder eksempelvis leje af lokaler og leasing af biler og kontorudstyr.

De tre metoder for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter er:

  • Leasingkontrakter indregnes ikke i balancen
  • Indregning af finansielle leasingkontrakter i balancen
  • Alle leasingkontrakter indregnes i balancen, dog med mulighed for at undlade indregning af korte leasingkontrakter og leasingkontrakter med lav værdi.

Sidstnævnte metode er en ny mulighed som følge af en netop vedtaget ændring i årsregnskabsloven.

Leasingkontrakter indregnes ikke i balancen
Hverken det leasede aktiv eller den tilhørende forpligtelse til at betale leasingydelser fremgår af regnskabstallene med denne metode. I resultatopgørelsen indregnes årets leasingydelser, typisk i posten ”eksterne omkostninger”. Regnskabets note om eventualforpligtelser skal indeholde oplysning om leasingforpligtelser.

Indregning af finansielle leasingkontrakter i balancen
Med denne metode skal virksomheden sondre mellem finansiel leasing og operationel leasing og kun finansielle leasingkontrakter indregnes i balancen i form af et leaset aktiv og den tilhørende betalingsforpligtelse. I resultatopgørelsen indregnes rentedelen af leasingydelserne og afskrivninger på aktivet. Regnskabsmæssigt svarer det til, at virksomheden har købt aktivet for lånte penge, som skal forrentes og afdrages. I noterne oplyses aktivets værdi, og at aktivet ikke ejes af virksomheden. Operationelle leasingkontrakter indregnes derimod ikke i balancen, og i resultatopgørelsen indregnes blot årets leasingydelser. Eventualforpligtelsen oplyses i en note.

Alle leasingkontrakter indregnes i balancen.
Med denne metode skal virksomheden ikke sondre mellem finansiel leasing og operationel leasing. Alle leasede aktiver og de tilhørende betalingsforpligtelser indregnes som udgangspunkt i balancen, og i resultatopgørelsen indregnes afskrivninger på aktiverne og rentedelen af leasingydelserne. Virksomheden kan dog undlade at indregne leasingkontrakter, hvor én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Leasingperioden er højst 12 måneder
  • Det leasede aktivs værdi er lav

Eksempler på aktiver med lav værdi er telefoner, pc’er, små kontormøbler og andre småaktiver. Derimod har eksempelvis en leaset bil typisk ikke lav værdi, da aktivets nyværdi er ganske væsentlig.

Kan det betale sig?
Virksomheder med væsentlige leasingkontrakter bør overveje, hvilken af de tre skitserede metoder, der bedst giver et retvisende billede af virksomhedens forhold i årsregnskabet. Ledelsen bør også være opmærksom på, hvordan de forskellige metoder påvirker regnskabstallene og dermed de nøgletal, som virksomhedens leverandører og pengeinstitutter ofte beregner og anvender ved kreditgivning. Valg af metode kan have ganske væsentlig indvirkning på regnskabstal og nøgleoplysninger.

Der kan være en del regnearbejde og administration forbundet med at opgøre og holde styr på den regnskabsmæssige værdi af leasingkontrakterne, og dette skal selvfølgelig med i ledelsens samlede vurdering. Det er endvidere nødvendigt at kende de internationale regnskabsstandarder på området, da disse standarder skal anvendes ved fortolkningen af årsregnskabsloven. Tal derfor med din revisor, hvis du overvejer at anvende årsregnskabslovens nye mulighed.